تهران
جبران خلیل جبران

«لبنان بزرگ» در آثار جبران خلیل جبران و سروده‌های فیروز

جبران توانست نوآوری‌های تجددخواهانه خود را در دو جبهه محقق سازد: جبهه زبان در حساسیت‌ها و زیبایی‌های مختلفش و جبهه طرح فرهنگی و فکری نهضتی به گزارش مدار شرقی، یک‌صد ...