تهران
جزایر-مصنوعی-دبی-۶۹۶×۵۲۲

تبعات ساخت جزایر مصنوعی امارات بر منطقه

به نظر می رسد با توجه به تایید قوانین و مقررات بین المللی به خصوص کنوانسیون حقوق دریاها و مسائل زیست محیطی و تخریب اکوسیستم خلیج فارس و پیامدهای نامطلوب ...

جزایر مصنوعی امارات متحده عربی در خلیج فارس و تأثیرات آن بر جمهوری اسلامی ایران

ایجاد جزایر مصنوعی ، پیامدهای محیطی، سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی را در بر دارد که بررسی هر یک از این موارد به طور مفصل پژوهشی مجزا را در نوع خود ...