تهران
ایران و شرق آسیا

زمینه‌های تاریخی شیفت سیاست خارجی ایران به سوی آسیا

شیفت سیاست خارجی ایران به سوی آسیا نتیجه تلخ روابط نامناسب سیاسی، اقتصادی و نظامی دول غربی با ایران در طول دویست سال گذشته است.   به گزارش مدار شرقی، ...