تهران
امارات

توسعه انرژی‌های نو در امارات

امارات صرفا به پوشش اهداف اقتصادی بسنده نخواهد کرد و بطور مستمر و جدی سعی خواهد کرد در عرصه رقابت های منطقه ای ، رفع تهدیدات احتمالی از عرصه امنیت ...