تهران
ائتلاف ایران و ترکیه

هراس عربی از ائتلاف ایران و ترکیه

حتمالا به زودی ترکیه و ایران درباره تقسیم حوزه های نفوذ میان یکدیگر مذاکره خواهند کرد طوری که هر کدام امکان داشته باشد منافع خاص خود را بدون درگیری و ...