تهران
۹۰۷۸۲۷_۶۸۹

چین هم یک چالش امنیتی برای ایران می‌شود؟

چین ستیزی در ایران چه در سطوح بالای حکومتی و چه در سطح جامعه ایران نتیجه ای جز اینکه چین نیز همانند ایالات متحده به یک چالش امنیتی برای ایران مبدل شود در پی نخواهد داشت.