تهران
قومیت ها در پاکستان

آشنایی با قومیت‌های پاکستان؛ همه اقوام خود را تحت ستم می‌دانند!

در کشورهایی مانند پاکستان به لحاظ حساسیت سیاسی و امنیتی، موقعیت جغرافیایی و تنوع قومیت ها و مذاهب، طبیعی است که دولت مرکزی درصدد ملت سازی باشد تا با ایجاد ...