تهران
۶۲۶۱۶۷۳۴

فراعنه مصر در یک مرکز سی تی اسکن

انتشار تصاویری از تابوت‌های مربوط به فراعنه مصر در یک مرکز سی تی اسکن در اراضی اشغالی و نحوه انتقال آنها بحث برانگیز شده است.