تهران
ایران و چین

پیامدهای ابرقدرت شدن چین برای ایران

علی رغم مشکلات اخیر در روابط چین وآمریکا، چین هنوز بر روابط خود با غرب تأکید زیادی دارد. علاوه بر این، چین تلاش می کند تا از روابط یک طرفه ...