تهران
دام

صادرات دام از بندر دیر به مقصد قطر و امارات

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دیّر از ترانزیت و صادرات دام از بندر دیر به مقصد قطر و امارات متحده عربی خبر داد.