تهران

اقدام جنجالی کاظم الساهر: حذف فامیل «السامرائی» از شناسنامه

کاظم الساهر هنرمند معروف عراقی ملقب به «قیصر» در اقدامی اسم و فامیل شناسنامه ای خود را از کاظم جبار ابراهیم السامرائی به «کاظم الساهر» یعنی همان نام هنری خود ...