تهران
جامعه ایران و ترامپ

چرا جامعه ایران شکست ترامپ در انتخابات را باور نمی‌کند؟

جامعه ایران در دوسال‌و‌نیم گذشته، دست‌به‌گریبان با فقری تحمیل‌شده و اضطراب خوفناک ناشی از آن، چندین بار به برکناری ترامپ یا سازش او با حاکمیت خودمان امید بسته و بعد ...