- مدار شرقی | نگاهی تحلیلی به تحولات خاورمیانه - https://madaresharghi.ir -

مستند: رابطه «وهابیت» و «آل سعود»

به گزارش مدار شرقی [1]، رابطه نهاد مذهب و نهاد قدرت در عربستان سعودی، به بساطتی که در اذهان عامه و حتی بعضی از کارشناسان وجود دارد، نیست. نه تنها نمیتوان به این همانی وهابیت و آل سعود حکم داد که حتی رابطه حمایت متقابل این دو نیز در بعضی از مواقع به تقابل کشیده شده است.
در این مستند به تاریخ روابط وهابیت و آل سعود پرداخته میشود.
این مستند توسط شبکه الجزیره تولید شده و پایگاه اینترنتی شعوبا [2] آن را ترجمه و زیرنویس کرده است.